پوپولیسم قطبی و دولت کریمه؟!

پوپولیسم قطبی و دولت کریمه؟!

همه دولت ها در ایران خود را دولت کریمه می دانند اما مدینه فاضله ای که به تصویر می کشند باهم تفاوت ماهوی دارند.اسناد بالادستی نادیده گرفته می شوند.انقلاب اسلامی و قانون اساسی باید بالاترین مرجع دولت ها باشند که نیستند.پوپولیسم قطبی و دولت کریمه مفاهیمی هستند که در عالم واقع هیچ گاه با هم جمع نمی شوند.و من ، فقط برای تبیین وضعیت موجود و نظام انتخابات مطلوب آن را در اینجا بکار برده ام

کارمندان دولت می توانند با وحدت، بر ضعف ساختارهای اداری غلبه کنند

کارمندان دولت می توانند با وحدت، بر ضعف ساختارهای اداری غلبه کنند

علیرضا سعیدآبادی فعال رسانه های محلی سراسر کشور و کارشناس ارشد روابط بین الملل که در حال حاضر در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند با اعلام این مطلب که برای اولین بار به صورت همزمان ، با دو پژوهش پیرامون ساختارهای دولتی در کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ، مدیریت ، اقتصاد و حسابداری استکهلم سوئد شرکت کرده گفت:با دو پژوهش تحت عناوین”بررسی تاثیر نظام پیشنهادها بر مشارکت کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی” و “بررسی تاثیر پاداش بر عملکرد کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی”در کنفرانس بین المللی استکهلم سوئد شرکت کردم و توانستم گواهی های معتبر بین المللی (ضمیمه) را در هر دو زمینه کسب کنم.